1° Fizyka Budowli

 

Literatura:

  • Karolina Kurtz, Dariusz Gawin. Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami

Certyfikacja

  • Andrzej Dylla. Fizyka cieplna budowli w praktyce Obliczenia cieplno-wilgotnościoweFizyka cieplna

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Podstawowe NORMY:

PN-B-02025:2001 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego (Jedyna norma z danymi meteorologicznymi)

PN-EN ISO 14683:2008 – Mostki cieplne w budynkach — Liniowy współczynnik przenikania ciepła — Metody uproszczone i wartości orientacyjne

 

Materiały do projektu:

Tabele obmiaru:

Download _256                     Download _256

Współczynniki przewodzenia ciepła:

Download _256